กำหนดการ
“งานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 และวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 11”
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.00-15.00 น.
ณ อาคารศรีสวรินทรา โรงพยาบาลศิริราช


08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.00 น. กล่าวรายงาน โดย ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา
  ประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
  กล่าวต้อนรับ โดย คุณสายพิณ พหลโยธิน
  ประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
  พิธีเปิดงาน โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
09.00-10.00 น. การดูแลรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียแบบบูรณาการ: โรงพยาบาล, ชมรมฯ และ สปสช.
10.00-10.20 น. รับประทานอาหารว่าง
10.20-11.10 น. การประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างชมรมผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
11.10-12.10 น กิจกรรมถามตอบ (ห้องประชุมใหญ่)
12.10-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. การประกวด Thalassemia's Got Talent
  - ประกาศผลการประกวด Thalassemia's Got Talent
  - ถ่ายภาพร่วมกันและปิดการประชุม
15.00 น.
ปิดงาน
  โดย คุณสายพิณ พหลโยธิน
  ประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย