สามารถดูรายละเอียดแต่ละบทของจุลสารต่อไปนี้

ปี 2548   ฉบับที่ 14 เล่มที่ 1 พฤษภาคม -สิงหาคม ฉบับที่ 14 เล่มที่ 2 กันยายน - ธันวาคม
ปี 2549 ฉบับที่ 15 เล่มที่ 1มกราคม - เมษายน ฉบับที่ 15 เล่มที่ 2 พฤษภาคม -สิงหาคม ฉบับที่ 15 เล่มที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
ปี 2550 ฉบับที่ 16 เล่มที่ 1มกราคม - เมษายน ฉบับที่ 16 เล่มที่ 2 พฤษภาคม -สิงหาคม ฉบับที่ 16 เล่มที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
ปี 2551 ฉบับที่ 17 เล่มที่ 1มกราคม - เมษายน ฉบับที่ 17 เล่มที่ 2 พฤษภาคม -สิงหาคม ฉบับที่ 17 เล่มที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
ปี 2552 ฉบับที่ 18 เล่มที่ 1มกราคม - เมษายน ฉบับที่ 18 เล่มที่ 2 พฤษภาคม -สิงหาคม ฉบับที่ 18 เล่มที่ 3 กันยายน - ธันวาค
ปี 2553 ฉบับที่ 19 เล่มที่ 1มกราคม - เมษายน ฉบับที่ 19 เล่มที่ 2 พฤษภาคม -สิงหาคม ฉบับที่ 19 เล่มที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
ปี 2554 ฉบับที่ 20 เล่มที่ 1มกราคม - เมษายน ฉบับที่ 20 เล่มที่ 2 พฤษภาคม -สิงหาคม ฉบับที่ 20 เล่มที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
ปี 2555 ฉบับที่ 21 เล่มที่ 1มกราคม - เมษายน ฉบับที่ 21 เล่มที่ 2 พฤษภาคม -สิงหาคม ฉบับที่ 21 เล่มที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
ปี 2556 ฉบับที่ 22 เล่มที่ 1 มกราคม - เมษายน ฉบับที่ 22 เล่มที่ 2 พฤษภาคม -สิงหาคม ฉบับที่ 22 เล่มที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
ปี 2557 ฉบับที่ 23 เล่มที่ 1 มกราคม - เมษายน ฉบับที่ 23 เล่มที่ 2 พฤษภาคม -สิงหาคม ฉบับที่ 23 เล่มที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
ปี 2558 ฉบับที่ 24 เล่มที่ 1 มกราคม - เมษายน ฉบับที่ 24 เล่มที่ 2 พฤษภาคม -สิงหาคม ฉบับที่ 24 เล่มที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
ปี 2559 ฉบับที่ 25 เล่มที่ 1 มกราคม - เมษายน ฉบับที่ 25 เล่มที่ 2 พฤษภาคม -สิงหาคม ฉบับที่ 25 เล่มที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
ปี 2560 ฉบับที่ 26 เล่มที่ 1 มกราคม - เมษายน ฉบับที่ 26 เล่มที่ 2 พฤษภาคม -สิงหาคม ฉบับที่ 26 เล่มที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
ปี 2561 ฉบับที่ 27 เล่มที่ 1 มกราคม - เมษายน ฉบับที่ 27 เล่มที่ 2 พฤษภาคม -สิงหาคม ฉบับที่ 27 เล่มที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
ปี 2562 ฉบับที่ 28 เล่มที่ 1 มกราคม - เมษายน ฉบับที่ 28 เล่มที่ 2 พฤษภาคม -สิงหาคม ฉบับที่ 28 เล่มที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
ปี 2563 ฉบับที่ 29 เล่มที่ 1 มกราคม - เมษายน ฉบับที่ 29 เล่มที่ 2 พฤษภาคม -สิงหาคม ฉบับที่ 29 เล่มที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

จุลสารฉบับที่ 14/1 (tf-magazine-01)
บรรณาธิการแถลง กำหนดการประชุมงานพบปะสังสรรค์ “วันผู้ป่วยธาลัสซีเมียโลก”
รศ. นพ. กิตติ ต่อจรัส
สารจากประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ศ. พญ. คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา
สารจากประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
คุณ สายพิณ พหลโยธิน
สารบัญ
การให้เลือดในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ศ. พญ.วรวรรณ ตันไพจิตร
ข่าวประชุมวิชาการ
รศ. นพ.กิตติ ต่อจรัส
ภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลือด (HIV, Hepatitis B, C)
ศ. พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
ไม่ท้อถอยที่จะต่อสู้กับธาลัสซีเมีย
ศ. พลโทหญิง พญ.ทิพย์ ศรีไพศาล
เว็บธาลัสซีเมีย
เว็บมาสเตอร์
กินอย่างไรเมื่อท่านเป็นธาลัสซีเมีย
พญ. สุพิสชา ธีรศาศวัต
นาง กนกนันท์ ศรีจันทร์
นพ. ธันยชัย สุระ
ถามตอบปัญหา
รศ. นพ.กิตติ ต่อจรัส
จดหมายจากเพื่อสมาชิก
โครงการเหินฟ้าพาหนูๆดูหมีแพนด้าที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมมูลนิธิฯ
การจัดงานสังสรรค์สมาชิกชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ประกวดคำขวัญ
รายชื่อกรรมการมูลนิธิฯ
รายชื่อกรรมการชมรมฯ
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารฉบับที่ 14/2 (tf-magazine-02)
บรรณาธิการแถลง ผลการประกวดคำขวัญ
รศ. นพ. กิตติ ต่อจรัส
สารจากประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ศ. พญ. คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา
สารจากประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
คุณ สายพิณ พหลโยธิน
กำหนดการประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ
สารบัญ
ความรู้ใหม่เกี่ยวกับธาลัสซีเมีย
ศ. นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
การวินิจฉัยพาหะธาลัสซีเมีย
ผศ. นพ.เสถียร สุขพณิชนันท์
ยาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทาน
Preimplantation genetic diagnosis for thalassemia
รศ. นพ.กิตติ ต่อจรัส
ทารกในครรภ์เป็นธาลัสซีเมียทราบได้จริงหรือ
รศ. พญ.พรพิมล เรืองวุฒิเลิศ
แคบซูลสารสกัดขมิ้นชัน
ดร.ชฎา พิศาลพงศ
ธาลัสซีเมีย ฟอรัม
ศ. นพ.วิชัย เหล่าสมบัติ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
พญ.บุญเชียร ปานเสถียรกุล
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายไขกระดูก
ผศ. พญ.กลีบไสบ สรรพกิจ
สเต็มเซลล์กับธาลีสซีเมีย
รศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง
จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็น พาหะธาลัสซีเมีย (ยีนแฝง)
รศ. นพ.ธันยชัย สุระ, พญ. สุพิสชา ธีรศาศวัต
จดหมายจากเพื่อสมาชิก
โกบินน้อย / พี่ขวัญ
ถามตอบปัญหา
ศ. พญ.วรวรรณ ตันไพจิตร
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารฉบับที่ 15/1(tf-magazine-03)
บรรณาธิการแถลง มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงาน วันธาลัสซีเมียโลก
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ กิตติ ต่อจรัส
สารจากประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา
สารจากประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
คุณ สายพิณ พหลโยธิน
สารบัญ
จะทำอย่างไร ? เมื่อทราบว่าตนเองเป็นพาหะโรคโลหิตจางพันธุกรรมธาลีสซีเมีย
นพ.โอบจุฬ ตราชู, นพ.ธันยชัย สุระ
การประชุมเกี่ยวกับยา L1 ณ องค์การเภสัชกรรม
มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
พาหะของฮีโมโกลบินอี (Carriers of hemoglobin E)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
วิธีการให้ยา เดสเฟอราลฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
แปลและเรียบเรียงเอกสารจาก TIF
ยาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทาน
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
จดหมายจากเพื่อสมาชิก
สารใหม่ใจเกินร้อย
นส.กนกวรรณ กาแก้ว (พี่ขวัญ)
นางฟ้า สายไหมในเมืองแม่มด
นส.กนกวรรณ กาแก้ว (พี่ขวัญ)
ถามตอบปัญหา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรวรรณ ตันไพจิตร
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารฉบับที่ 15/2 (tf-magazine-04)
บรรณาธิการแถลง กำหนดการประชุมงานพบปะสังสรรค์ “วันธาลัสซีเมียโลก”
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ กิตติ ต่อจรัส
สารจากประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา
สารจากประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
คุณ สายพิณ พหลโยธิน
สารบัญ
การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
โรคธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินเอ็ชและการตัดม้าม
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
ทำไม ? คนปกติจึงควรจะมาตรวจ หาภาหะของธาลัสซีเมีย
นพ. จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา, รศ. นพ.ธันยชัย สุระ
กิจกรรมมูลนิธิ
จดหมายจากเพื่อสมาชิก
สารใหม่ใจเกินร้อย
นส.กนกวรรณ กาแก้ว (พี่ขวัญ)
ถามตอบปัญหา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรวรรณ ตันไพจิตร
ประกวดคำขวัญ
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารฉบับที่ 15/3(tf-magazine-05)
บรรณาธิการแถลง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ กิตติ ต่อจรัส
คำกล่าว “วันงานธาลัสซีเมียโลก”
นายแพทย์สงวน รัมมาพงษ์
สารบัญ
รายการรักลูก Family Focus “โรคใกล้ตัว...ธาลัสซีเมีย”
นายแพทย์พงศักดิ์ น้อยพยัคฆ์, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
โครงการอบรมหลักสูตรครู ก.
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดที่ รพ. ศิริราช
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วินัย สุวัตถ
รู้จักกับโฟเลต
นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
สาระน่ารู้เกี่ยวกับยาขับเหล็ก
จดหมายจากเพื่อนสมาชิก
คลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ
คำถามคำตอบ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรวรรณ ตันไพจิตร, รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทัศนีย์ เล็บนาค
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
ใบสมัครสมาชิกจุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารฉบับที่ 16/1(tf-magazine-06)
บรรณาธิการแถลง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
ผลการประกวดคำขวัญ
สารจากประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา
สารบัญ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง วรวรรณ ตันไพจิตร
เหล็กเกินใน ธาลัสซีเมีย
แพทย์หญิงอัจฉรา ธัญธีรธรรม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
เตรียมตัวไปเที่ยว สไตล์ธาลัสซีเมีย
นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
Pitfalls in Thalassemia
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรวรรณ ตันไพจิตร
โปรแกรมทะเบียนผู้ป่วยธาลัสซีเมีย นายทรรศิน อุษาวิจิตร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารจากเพื่อนสมาชิก
ครั้งเดียวก็เกินพอ ด.ช.ปาณัสม์ พัตรปาล
คำถามคำตอบ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรวรรณ ตันไพจิตร
สมัครสมาชิกจุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ประกวดคำขวัญ
กิจกรรมของมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารฉบับที่ 16/2 (tf-magazine-07)
บรรณาธิการแถลง
สารบัญ
โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
ปัญหา...? กระดูกพรุนในโรคธาลัสซีเมีย
การเปลี่ยนยีนในธาลัสซีเมีย
สารจากเพื่อนสมาชิก
นางสาวธาลัสซีเมีย, สานความฝัน...สู่ความจริง, ทุกลมหายใจคือ...พลานามัยที่แข็งแรงของหนู
คำถามคำตอบ
ผลประกวดคำขวัญ
สมัครสมาชิกจุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารฉบับที่ 16/3 (tf-magazine-08)
ประชุมวิชาการธาลัสซีเมียที่เกาหลี
เบต้าธาลัสซีเมียกับทางเลือกในการรักษาสมัยใหม่
มาลาเรียข้อได้เปรียบจากการเป็พาหะของธาลัสซีเมีย
การประชุมเกี่ยวกับยาขับเหล็กชนิดรับประทาน deferiprone (L1)
วัคซีน "IPD" (Invasive Pneumococcoal Disease) กับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
สารจากเพื่อนสมาชิก
ตารางการประชุมธาลัสซีเมียแห่งชาติ
คำถามคำตอบ
สรุปผลการประเมินการจัดประชุมสังสรรค์ผู้ป่วยธาลัสซีเมียครั้งที่ 18

จุลสารฉบับที่ 17/1 (tf-magazine-09)
บรรณาธิการแถลง/งานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียครั้งที่ 19
สารจากประธานมูลนิธิ/ประธานชมรมฯ
สารบํญ
คำกล่าวปิดการประชุมสัมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติครั้งที่ 13
ASH Meeting: ยาขับเหล็กชนิดรับประทาน
ฮีโมโกลบินเฮ็ช
สารจากเพื่อนสมาชิก
ปฏิหารรักแท้ของแม่
ชีวิต สู้ สู้
คำถามคำตอบ
ประกวดคำขวัญ
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารฉบับที่ 17/2 (tf-magazine-10)
บรรณาธิการแถลง/งานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียครั้งที่ 19
สารจากประธานมูลนิธิ/ประธานชมรมฯ
คำกล่าวเปิดงานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียครั้งที่ 19
สารบํญ
PGD-PCR เทคโนโลยีการตรวจพันธุกรรม
เล่าเรื่องเลือดตอนที่ 1 เลือดข้นกว่านำ
ฮีโมโกลบินอี
สารจากเพื่อนสมาชิก
แม่เก๋เล่าเรื่อง
สารจากเพื่อนสมาชิก
ตารางการประชุมสัมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติครั้งที่ 14
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารฉบับที่ 17/3 (tf-magazine-11)
บรรณาธิการแถลง
สารบํญ
เมืองหลวงแห่งสแกนดิเนเวีย
เล่าเรื่องเลือดตอนที่ 2 เลือดข้นกว่านำ
ฮีโมโกลบิน เอ อี บาร์ท
Stem Cell Transplantation
GPO-L-ONE
ครั้งหนึ่งในชีวิตที่มีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมีย
สารจากเพื่อนสมาชิก
คำถามคำตอบ
สรุปงานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียครั้งที่ 19
ผลการประกวดคำขวัญ
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารฉบับที่ 18/1 (tf-magazine-12)
บรรณาธิการแถลง/การประชุมสัมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติครั้งที่ 15
สารจากประธานมูลนิธิ/ประธานชมรมฯ
สารบํญ
เล่าเรื่องเลือดตอนที่ 3 เม็ดเลือดขาว
ฮีโมโกลบินคอนสแตนท์สปริง
การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดในธาลัสซีเมีย
เครื่อขับสารเหล็ก INFUSA TS
สารจากเพื่อนสมาชิก
คำถามคำตอบ
เชิญชวนประกวดคำขวัญ
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย/ใบสมัครสมาชิก

จุลสารฉบับที่ 18/2 (tf-magazine-13)
บรรณาธิการแถลง/งานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียครั้งที่ 20
สารบํญ
สัมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติครั้งที่ 15
เล่าเรื่องเลือดตอนที่ 4 เม็ดเลือดขาว (ต่อ)
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
โฮโมซัยกัสเบต้าธาลัสซีเมีย
สาเหตุการตายและอัตรารอดชีวิตในโฮโมซัยกัสเบต้าธาลัสซีเมีย
จากสิงคโปร์ถึงประเทศไทย
สารจากเพื่อนสมาชิก
คำถามคำตอบ
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย/ใบสมัครสมาชิก

จุลสารฉบับที่ 18/3 (tf-magazine-14)
บรรณาธิการแถลง
สารบํญ
เล่าเรื่องเลือดตอนที่ 5 เกล็ดเลือด
ธาลัสซีเมียอินเตอร์มีเดีย
จีพีโอแอลวัน
ข้อมูลสมาชิกจุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
แนะนำเว็บไซด์ธาลัสซีเมีย
สารจากเพื่อนสมาชิก
คำถามคำตอบ
การจัดงานวันธาลัสซีเมียโลก
เชิญชวนประกวดคำขวัญ
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย/ใบสมัครสมาชิก

จุลสารฉบับที่ 19/1 (tf-magazine-15)
บรรณาธิการแถลง/งานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียครั้งที่ 22
สารจากประธานมูลนิธิ/ประธานชมรมฯ
สารบํญ
เล่าเรื่องเลือดตอนที่ 5 เกล็ดเลือด
ความก้าวหน้าการศึกษาจีพีโอแอลวัน
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ภัยเงียบที่ควรเฝ้าระวัง
สารจากเพื่อนสมาชิก
คำถามคำตอบ
เชิญชวนประกวดคำขวัญ
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย/ใบสมัครสมาชิก

จุลสารฉบับที่ 19/2 (tf-magazine-16)

บรรณาธิการแถลง

สารบํญ

ธาลัสซีเมียอินเตอร์มีเดีย: การรักษาสมัยใหม่


เล่าเรื่องเลือดตอนที่ 7 แฟคเตอร์มีเบอร์ กับโรคของราชวงศ์

คนไข้ธาลัสซีเมียควร..ทาน..เลือดจรเข้หรือไม่

Thalassemia International Federation (T.I.F) & Thalassemia Day

8 พฤษภาคม วันธาลัสซีเมียนานาชาติ

แนวทางพัฒนา คลินิกธาลัสซีเมีย

สารจากเพื่อนสมาชิก


คำถามคำตอบ

ดัชนีเรื่องจุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย/ใบสมัครสมาชิก

จุลสารฉบับที่ 19/3 (tf-magazine-17)

บรรณาธิการแถลง

สารบํญ

ธาลัสซีเมียอิเตอร์มีเดีย : ปัจจัยทางพันธุศาสตร์ต่อเบต้าธาลัสซีเมีย

คลินิกธาลัสซีเมีย : การตรวจพาหะธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ

ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาขับเหล็กชนิดน้ำ

เล่าเรื่องเลือด ตอนที่ 8 อิมมูโนโกลบูลิน ภูมิต้านทานในน้ำเลือด

สารจากเพื่อนสมาชิก

คำถาม-คำตอบ

ผลการประกวดคำขวัญ
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารฉบับที่ 20/1 (tf-magazine-18)

บรรณาธิการแถลง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารจากประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ. คุณหญิง สุดสาครตู้จินดา
สารจากประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
นางสายพิณ พหลโยธิน
สารบัณ

ประสบการณ์และความรู้ใหม่เกี่ยว กับ ยาขับเหล็กในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมีย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
คลินิกธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอีกับการขาดธาตุเหล็ก
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
คลินิกธาลัสซีเมีย ผลกระทบของการให้เลือด
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
เล่าเรื่องเลือด ตอนที่ 9 อิมมูโนโกลบูลิน กับภูมิต้านทาน
นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
การมาเยี่ยมประเทศไทยของ Thalassemia International Federation (TIF)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ
สารจากเพื่อนสมาชิก
รายงานสรุปการจัดตั้งชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ศิริราชพยาบาล

คำถาม-คำตอบ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรวรรณ ตันไพจิตร
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารฉบับที่ 20/2 (tf-magazine-19)

บรรณาธิการแถลง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ ต่อจรัส
งานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 และวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 10
คำกล่าวรายงานประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงคุณหญิง สุดสาคร ตู้จิดา
คำกล่าวต้อนรับประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
นางสายพิณ พหลโยธิน
คำกล่าวเปิดการประชุม ผอ.รพ.พระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พรมงกุฎเกล้า
พลตรี ดิตถ์ สิงหเสนี

สารบัญ
เล่าเรื่องเลือดตอนที่ 10
นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
การจัดตั้งชมรมธาลัสซีเมียพระมงกุฎเกล้า
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ ต่อจรัส
การจัดตั้งศูนย์ธาลัสซีเมียขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิปร วิประกษิต
ธาลัสซีเมียกับสังคมออนไลน์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ ต่อจรัส
คลินิกธาลัสซีเมีย: Advance in Thalassemia
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ ต่อจรัส
สารจากเพื่อนสมาชิก
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ ต่อจรัส
คำถาม คำตอบ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ตันไพจิตร

จุลสารฉบับที่ 20/3 (tf-magazine-20)

บรรณาธิการแถลง
รศ.นพ.กิตติ ต่อจรัส
กำหนดการประชุมสัมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 17
โครงการฝึกอบรม ครั้งที่ 3 "หลักสูตรการพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย"

สารบัญ
เล่าเรื่องเลือดตอนที่ 11
นพ.จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา รศ.นพ.ธันยชัย สุระ
งานวันธาลัสซีเมียโลกครั้งที่ 10
รศ.นพ.กิตติ ต่อจรัส
สรุปแบบประเมินการจัดงานวันธาลัสซีเมียโลกครั้งที่ 10
รศ.นพ.กิตติ ต่อจรัส
คลินิกธาลัสซีเมีย: Alpha-thalassemia
รศ.นพ.กิตติ ต่อจรัส
สารจากเพื่อนสมาชิก
รศ.นพ.กิตติ ต่อจรัส
ด้วยรักและอาลัยถึงพี่ขวัญ "ขวัญใจของชาวธาลัสซีเมีย"
กิจกรรมมูลนิธิฯ

จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารฉบับที่ 21/1 (tf-magazine-21)

บรรณาธิการแถลง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ ต่อจรัส


โฮโมซัยกัสฮีโมโกลบิน อี
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ ต่อจรัส
เล่าเรื่องเลือดตอนที่ 12
นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
การประชุมธาลัสซีเมียประจำ?ปี พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 17
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทัศน์ ฟู่เจริญ
ก้าวทันโลก ธาลัสซีเมีย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิปร วิประกษิต
สารจากเพื่อนสมาชิก คำ?ถามคำ?ตอบ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ ต่อจรัส
สารจากเพื่อนสมาชิก เปิดประสบการณ์ต่างแดน
สุรพงษ์ วัฒนายน
ข้อมูล หนังสือ สาระหน้ารู้เกี่ยวกับธาลัสซีเมีย
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารฉบับที่ 21/2 (tf-magazine-22)

บรรณาธิการแถลง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ ต่อจรัส
สารจากประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยและประธานชมรมฯ
สารบัญ
กำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ
เล่าเรื่องเลือดตอนที่ 13
นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
การประชุมวิชาการ ยาขับธาตุเหล็ก
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
การประชุม TIF Pan-Asian Conference on Haemoglobinopathies
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ
ก้าวทันโลก ธาลัสซีเมีย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิปร วิประกษิต
สารจากเพื่อนสมาชิก คำถามคำตอบ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารจากเพื่อนสมาชิก เรื่องเล่าจากเพื่อนถึงเพื่อน
ชุติกร พูลทรัพย์ อรินทร ปัจฉิมพิหงค์
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารฉบับที่ 21/3 (tf-magazine-23)
บรรณาธิการแถลง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารบัญ
เล่าเรื่องเลือดตอนที่ 14
นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
การประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติครั้งที่ 13
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ
การให้เลือด..ในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิธร เพชรจันทร
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
สารจากเพื่อนสมาชิก คำถามคำตอบ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารจากเพื่อนสมาชิกเรื่องเล่า..จากเพื่อนถึงเพื่อน
ชุติกร พูลทรัพย์
อรินทร ปัจฉิมพิหงค์
ชมพระราชวังพญาไทกับ..ชมรมผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารฉบับที่ 22/1 (tf-magazine-24)

บรรณาธิการแถลง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส

สารบัญ
เล่าเรื่องเลือดตอนที่ 15
นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
ฮีโมโกลบินเอ็ฟ (Hemoglobin F)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารจากเพื่อนสมาชิก: คำถามคำตอบ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารจากเพื่อนสมาชิก: เก็บมาฝาก...จากเพื่อนถึงเพื่อน
สุรพงษ์ วัฒนายน
โครงการรวบรวมผู้ป่วยธาลัสซีเมียชาวไทย
กิจกรรมมูลนิธิฯ ปี 2555
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารฉบับที่ 22/2 (tf-magazine-25)
บรรณาธิการแถลง
กำหนดการ "งานรวมพลังสร้างสรรค์รักษาสิทธิ์พิชิตเหล็ก"
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารจากประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ
สารจากประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา
นางสายพิณ พหลโยธิน

สารบัญ
เล่าเรื่องเลือดตอนที่ 16
นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
สรุปการประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
การประชุมเรื่อง "เหล็ก" ที่ลอนดอน
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ
ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
ความคืบหน้าการจัดทำ CPG ธาลัสซีเมีย ฉบับปรับปรุง
นงรัตน์ จันที
สารจากเพื่อนสมาชิก คำถามคำตอบ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารจากเพื่อนสมาชิกเรื่องเล่า..จากเพื่อนถึงเพื่อน
สิบเอกหญิง นันธิภา อู่ศิลา
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารฉบับที่ 22/3 (tf-magazine-26)

บรรณาธิการแถลง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารบัญ
เล่าเรื่องเลือดตอนที่ 17
นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
ความลับของเม็ดเลือดแดง
รองศาสตราจารย ์ แพทย์หญิง พิมพ์ลักษณ ์ เจริญขวัญ
คุยกับหมอ อรุณี : พาหะธาลัสซีเมีย
ศาสตราจารย ์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ
สารจากเพื่อนสมาชิก: คำถามคำตอบ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารจากเพื่อนสมาชิก: เล่าเรื่องจากเพื่อนถึงเพื่อน
สุรพงษ์ วัฒนายน/ชุติกร พูลทรัพย์/วุฒิเวช กษีรสกุล/พฤกษา กิจพัฒนศิลป์
Patient Advisory Meeting on NTDT
Noah Hyun
เส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจตัน
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ
การประชุมเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรคเลือดและมะเร็ง
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารฉบับที่ 23/1 (tf-magazine-27)

บรรณาธิการแถลง
รศ. นพ. กิตติ ต่อจรัส
สารจากประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ศ.เกียรติคุณ คุณหญิง สุดสาคร ตู้จินดา
สารจากประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
นางสายพิณ พหลโยธิน
สารบัญ
เล่าเรื่องเลือดตอนที่ 18 ในน้ำเลือดยังมีน้ำตาล
นพ. จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
รศ. นพ. ธันยชัย สุระ
ความลับของเม็ดเลือดแดง ตอนที่ 2
รศ. พญ. พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
คุยกับ...หมออรุณี ความกลัวที่ยังฝังใจของพ่อแม่ที่มีลูกเป็นธาลัสซีเมีย
ศ. พญ.อรุณี เจตศรีสุภาพ
การประชุมธาลัสซีเมียนานาชาติ
ดร. นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์
ศ. นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
สารจากเพื่อนสมาชิก: คำถามคำตอบ
รศ. นพ. กิตติ ต่อจรัส
ครั้งแรกของโลก ศูนย์ธาลัสซีเมียศิริราช
รศ. นพ. วิปร วิประกษิต
เล่าเรื่องจากเพื่อนถึงเพื่อน
อรินทร ปัจฉิมพิหงค์
กฤติน กฤษเจริญ
การจัดประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 19
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารฉบับที่ 23/2 (tf-magazine-28)

บรรณาธิการแถลง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารบัญ
เล่าเรื่องเลือด ตอนที่ 19
นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
ความลับของเม็ดเลือดแดงตอนที่ 3
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
คุยกับ..หมออรุณี

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณี เจตศรีสุภาพ
การรักษาธาลัสซีเมียยุคใหม่

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารจากเพื่อนสมาชิก: คำถามคำตอบ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารจากเพื่อนสมาชิก

เรื่องเล่า...จากเพื่อนถึงเพื่อน
Life in Abu Dhabi

จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
จุลสารฉบับที่ 23/3 (tf-magazine-29)
บรรณาธิการแถลง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารบัญ
เล่าเรื่องเลือด ตอนที่ 20
นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
ความลับของเม็ดเลือดแดงตอนที่ 4
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
คุยกับ..หมออรุณี
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณี เจตศรีสุภาพ
ฮีโมโกลบินเอ็ช คอนสแตนท์สปริงและปากเซ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารจากเพื่อนสมาชิก: คำถามคำตอบ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารจากเพื่อนสมาชิก
เรื่องเล่า...จากเพื่อนถึงเพื่อน
กำหนดการประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติครั้งที่ 20 ประจำปี 2557
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารฉบับที่ 24/1 (tf-magazine-30)
บรรณาธิการแถลง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
งานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยครั้งที่ 26 และ วันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 14
สารบัญ
เล่าเรื่องเลือด ตอนที่ 21
นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
คุยกับ..หมออรุณี
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณี เจตศรีสุภาพ
โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะเหล็เกินเอ็กซ์แพป (EXPAP)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิปร วิประกษิต
สรุปการประชุมสัมนาวิชาการธาลัสซีเมีย
นงรัตน์ จันที
สารจากเพื่อนสมาชิก: คำถามคำตอบ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารจากเพื่อนสมาชิก เรื่องเล่า...จากเพื่อนถึงเพื่อน
กิจกรรมมูลนิธิ ปี 2557
จุลสารชมรม

จุลสารฉบับที่ 24/2 (tf-magazine-31)

บรรณาธิการแถลง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารจากผู้อำนวยการ รพ.พระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
สารจากประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
สารจากประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
สารบัญ
เล่าเรื่องเลือด ตอนที่ 22
นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
คุยกับ..หมออรุณี
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณี เจตศรีสุภาพ
ความลับของเม็ดเลือดแดง ตอนที่ 5
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
รู้ทัน รู้จักธาลัสซีเมีย โรคที่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด
นายแพทย์กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์
การให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์สำหรับผู้ที่เป็นพาหะและคู่เสี่ยงต่อการมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ บูรณวุฒิ
สารจากเพื่อนสมาชิก เรื่องเล่า...จากเพื่อนถึงเพื่อน
จุลสารชมรม

จุลสารฉบับที่ 24/3 (tf-magazine-32)

บรรณาธิการแถลง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารบัญ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ต่อพงศ สงวนเสริมศรี
เล่าเรื่องเลือด ตอนที่ 23 "ฮอร์โมน"
นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
คุยกับ..หมออรุณี “อาหารสำหรับธาลัสซีเมีย”
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณี เจตศรีสุภาพ
ความลับของเม็ดเลือดแดง ตอนที่ 6 “ฮีโมโกลบิน อี”
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
เอ็ชพีเอฟเอ็ช (HPFH)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารจากเพื่อนสมาชิก เรื่องเล่า...จากเพื่อนถึงเพื่อน
“ความรู้สึกที่มีต่อโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย”

สารจากเพื่อนสมาชิก: คำถามคำตอบ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
Thalassemia Expert Forum

จุลสารฉบับที่ 25/1 (tf-magazine-33)

บรรณาธิการแถลง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารบัญ
เล่าเรื่องเลือด ตอนที่ 24 "ฮอร์โมนไทรอยด์"
นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
คุยกับ..หมออรุณี “ก้าวสู่ปีใหม่ด้วยหัวใจเต็มร้อย”
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณี เจตศรีสุภาพ
ความลับของเม็ดเลือดแดง ตอนที่ 6 “เบต้า-ธาลัสซีเมีย เมเจอร์”
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
การวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด:การตัดชิ้นเน้อรก
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารจากเพื่อนสมาชิก: คำถามคำตอบ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารจากเพื่อนสมาชิก “ตัวเล็กแต่ใจไม่เล็ก”

เรื่องเล่า...จากเพื่อนถึงเพื่อนThalasemia in Vietname

Highlight Thalassemia Expert Forum 2015
กำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2559

จุลสารชมรมฯ

จุลสารฉบับที่ 25/2 (tf-magazine-34)

บรรณาธิการแถลง
รศ. นพ.กิตติ ต่อจรัส
กำหนดการงานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 และวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 15
สารจากประธานมูลนิธิฯและประธานชมรมฯ

สารบัณ
เล่าเรื่องเลือด ตอนที่ 25: ฮอร์โมนอินซูลิน เบาหวานกับโรคธาลัสซีเมีย
นพ. จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
ปัจจัยของความสำเร็จในการให้เลือดแก่ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณี เจตศรีสุภาพ
พาหะของธาลัสซีเมีย
รศ. พญ. พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558
นิสิตแพทย์ภูมิพงศ์ ศรีภา
การดำเนินการโครงการ EXPAP
การวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด: การเจาะน้ำคร่ำ (Amniocentesis)
รศ. นพ. กิตติ ต่อจรัส
คำถาม คำตอบ เรื่อง คู่เสี่ยงต่อการมีลูกเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
รศ. นพ.กิตติ ต่อจรัส
เล่าเรื่องจากเพื่อสมาชิก My Life with Thalassemia
อาจารย์ ดร.จารุชา ยี่แสง
เรื่อง "กว่าจะมีวันนี้"
คุณ สิริกรฯ
สรุปการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2559

จุลสารฉบับที่ 25/3 (tf-magazine-35)

บรรณาธิการแถลงและจุลสารชมรมฯ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารบัญ
เล่าเรื่องเลือด ตอนที่ 26 "กลูโคคอร์ติคอยด์"
นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
คุยกับ..หมออรุณี “โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและการควบคุมป้องกัน”
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณี เจตศรีสุภาพ
ความลับของเม็ดเลือดแดง ตอนที่ 8 “การให้เลือดสำหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย”
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
การวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด:การเจาะเส้นเลือดจากสายสะดือทารก
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สรุปการประชุม Hb E Beta-Thalassemia Conference 2016
นายแพทย์กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์
Thalassemia Meet the Expert Forum 2016
Red Cell Disorder: From bench to Bedside
สารจากเพื่อนสมาชิก เรื่องเล่า...จาก เพื่อนถึงเพื่อน
“ไม่ท้อแท้ที่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย และ การมีส่วนร่วมของคนไข้ธาลัสซีเมีย”
สรุปการจัดงานชมรมโรคโลหิตางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยครั้งที่ ครั้งที่ 27

จุลสารฉบับที่ 26/1 (tf-magazine-36)
บรรณาธิการแถลง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารบัญ
เล่าเรื่องเลือด ตอนที่ 27 "อิริโธรพอยอีติน"
นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
คุยกับ..หมออรุณี “การรักษาโรคธาลัสซีเมียแนวใหม่”
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณี เจตศรีสุภาพ
ความลับของเม็ดเลือดแดง ตอนที่ 9 “ภาวะเหล็กเกิน”
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่แพทย์เกียรติยศแพทยสภา
กิจกรรมมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
สารจากเพื่อนสมาชิก : คำถาม/คำตอบ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารจากเพื่อนสมาชิก เรื่องเล่า...จาก เพื่อนถึงเพื่อน
“เรามีความสุขได้ กับ โรคธาลัสซีเมีย”

สุดาพร ไชยศิลป์
ชุติกร พูนทรัพย์
สรุปโครงการลงทะเบียนสมัครสมาชิกชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย"
อรินทร ปัจฉิมพิหงค์
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารฉบับที่ 26/2 (tf-magazine-37)

บรรณาธิการแถลง
สารบัญ
เล่าเรื่องเลือด ตอนที่ 28: กรดยูริก
นพ. จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
ประวัติอันยาวนานและอนาคตที่สดใสเกี่ยวกับธาลัสซีเมีย
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณี เจตศรีสุภาพ
ฮีโมโกลบินคอนแสตนท์สปริง
รศ. พญ. พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
การวินิจฉัยธาลัสซีเมีย: ตรวจชนิดฮีโมโกลบิน (Hb typing)
รศ. นพ. กิตติ ต่อจรัส
คำถามคำตอบ
จากเพื่อนถึงเพื่อน
วุฒิอัษฎางค์ อิทธิลลิต ชุติกร พูลทรัพย์ อารีย์ แซ่โค้ว
กำหนดการสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 22 วันที่ 6-7กรกฎาคม พ.ศ. 2560
จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารชมรมฉบัที่ 26/3 (tf-magazine-38)
บรรณาธิการแถลง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส

สารบัญ
เล่าเรื่องเลือด ตอนที่ 29
นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
คุยกับ..หมออรุณี
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณี เจตศรีสุภาพ
ความลับของเม็ดเลือดแดง ตอนที่ 10
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
การวินิจฉัยธาลัสซีเมีย:
ฮีโมโกลบินผิดปกตที่ไมพบบ่อย (Hb variants)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารจากเพื่อนสมาชิก: คำถาม/คำตอบ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารจากเพื่อนสมาชิก: เรื่องเล่า...จากเพื่อนถึงเพื่อน
ชุติกร พูลทรัพย์
รายงานสถานการณ์:ธาลัสซีเมียในกลุ่มประเทศอาเซียน
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส

จุลสารชมรมฉบัที่ 27/1 (tf-magazine-39)
บรรณาธิการแถลง-ข่าวประชาสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารบัญ-กิจกรรมมูลนิธิฯ ปี 2560
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
เล่าเรื่องเลือด ตอนที่ 30
นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
คุยกับ..หมออรุณี
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณี เจตศรีสุภาพ
ความลับของเม็ดเลือดแดง ตอนที่ 11
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
การวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
14th International Conference
on Thalassaemia and Other Haemoglobinopaties
& 16th TIF Conference for Patients and Parent

ดร. นายแพทย์กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์
สารจากเพื่อนสมาชิก: คำถาม/คำตอบ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารจากเพื่อนสมาชิก: เรื่องเล่า...จากเพื่อนถึงเพื่อน
สุรพงษ์ วัฒนายน / นุชจรี ชีวเกษมกุล / ชุติกร พูลทรัพย์
ประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย

จุลสารชมรมฉบัที่ 27/2 (tf-magazine-40)
บรรณาธิการแถลง/กำหนดการประชุมชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียครั้งที่ 26
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารจากประธานมูลนิธิ/ประธานชมรมชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเศไทย
สารบัญ
เล่าเรื่งเลือด ตอนที่ 31
นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
คุยกับหมออรุณี
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ
ความลับของเม็ดเลือดแดง ตอนที่ 12
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
ฮีโมโกลบิน ดี-ปัญจาบ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารจากเพื่อนสมาชิก: คำถาม/คำตอบ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
สารจากเพื่อนสมาชิก: เรื่องเล่า จากเพื่อน ถึงเพื่อน
ชุติกร พูลทรัพย์
มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเศไทย

จุลสารชมรมฉบัที่ 27/3 (tf-magazine-41)
บรรณาธิการแถลง
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิปร วิประกษิต
กำหนดการงานประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ
ครั้งที่ 23 ประจำ ปี 2561
เล่าเรื่องเลือด ตอนที่ 32
นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
คุยกับ....หมออรุณี เพื่อการดูแลธาลัสซีเมียแบบ 360
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณี เจตศรีสุภาพ
ความก้าวหน้าในวงการธาลัสซีเมีย : การตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในทารกแรกเกิด
ดร. นายแพทย์ศุภชัย เอกวัฒนกิจ
กิจกรรมของชาวธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลนครปฐม ประจำปี พ.ศ. 2561
ดร. นายแพทย์กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์
งานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียฯ ครั้งที่ 28 และงานวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 16
สุรพงษ์ วัฒนายน / นุชจรี ชีวเกษมกุล /
ชุติกร พูลทรัพย์ / ดาริกา สีเลื่อม
สารจากเพื่อนสมาชิก : เรื่องเล่า...จากเพื่อน ถึง เพื่อน
ศุภกฤษฎิ์ การเร็ว
บทสัมภาษณ์ประจำฉบับ
อธิพัฒน์ บุราพันธ์
108 ปัญหาธาลัสซีเมีย
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิปร วิประกษิต และคณะ

จุลสารโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
การสมัครสมาชิกและการขอรับ “จุลสารโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย”

จุลสารชมรมฉบัที่ 28/1 (tf-magazine-42)

บรรณาธิการแถลง
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิปร วิประกษิต
สารบัญ
รำลึกถึง ศาสตราจารย์ เซอร์ เดวิด เวเทอรัลล์
สรุปสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติครั้งที่ 23
เล่าเรื่องเลือด ตอนที่ 33
นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
คุยกับหมอ อรุณี เพื่อการดูแลธาลัสซีเมียแบบ 360 องศา
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ
เรื่องของ..ม้าม
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
เล่าเรื่องจากเพื่อนถึงเพื่อน
ชุติกร พูลทรัพย์
คนเด่นประจำฉบับ
ปฐมบุตร ชุมศรี
108 ปัญหาธาลัสซีเมีย
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิปร วิประกษิต และคณะ
เรื่องเล่า จากหมอเลือด
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิปร วิประกษิต
จุลสารโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารชมรมฉบัที่ 28/2 (tf-magazine-43)

บรรณาธิการแถลง
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิปร วิประกษิต
สารบัณ
กำหนดการจัดงานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 และวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 17
สรุปการประชุม “The Belt and Road Conference on Thalassemia: Avaning Knowledge in Thalassemia”
ดร. นายแพทย์กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์
เล่าเรื่องเลือด : ตอนที่ 34
นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอ้อื สุนทรวัฒนา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
คุยกับ....หมออรุณี
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณี เจตศรีสุภาพ
เกล็ดเลือด
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
ความก้าวหน้าในวงการธาลัสซีเมีย
ดร. นายแพทย์ศุภชัย เอกวัฒนกิจ
สารจากเพื่อนสมาชิก : เล่าเร่อื ง...จากเพื่อนถึงเพื่อน
ชุติกร พูลทรัพย์ / ชนินทร์ มาลัยวงศ์
คนเด่นประจำฉบับ: วรรณรวี อัศวุตมางกุร เจ้าของร้าน Sevendays cafe & bakehouse
สมัครสมาชิกขอรับจุลสารโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารชมรมฉบัที่ 28/3 (tf-magazine-44)

บรรณาธิการแถลง
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิปร วิประกษิต
สารบัญ
สรุปผลการจัดงานพบปะสังสรรค์
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
คุยกับ....หมออรุณีเพื่อการดูแลธาลัสซีเมียแบบ 360o
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณี เจตศรีสุภาพ
มา...มา..อ่านการ์ตูนกันเถอะ
ดร. นายแพทย์กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์
เล่าเรื่องเลือด ตอนที่ 35
นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
เม็ดเลือดขาว
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
เรื่องเล่า.....จากเอเธนส์: เมื่อผมไปร่วมประชุมกับ Thalassaemia International Federation (TIF)
ภิวัชฐ์ศธร ไกยสิทธิ์
สารจากเพื่อนสมาชิก เล่าเรื่อง...จากเพื่อนถึงเพื่อน
ชุติกร พูลทรัพย์ / วีระศักดิ์ สีแตงสุก
ครั้งหนึ่ง “เมื่อผมเฉียดตาย”
สุรพัศ ธนะภักดิ์
คนเด่นประจำฉบับ: ที่ปรึกษาการรักษาความม่นั คง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

สิรภพ สังฆะ
ใบสมัครสมาชิกจุลสาร
ใบแสดงความจำนงเพื่อขอรับ

จุลสารโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารชมรมฉบัที่ 29/1 (tf-magazine-45)
บรรณาธิการแถลง
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ วิปร วิประกษิต
สารบรรณ
กิจกรรมมูลนิธิฯ ตลอดปี 2562
สรุปการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562

คุยกับหมออรุณี เพื่อการดูแลธาลัสซีเมียแบบ 360
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ
ความก้าวหน้าในวงการธาลัสซีเมีย
ดร. นายแพทย์ ศุภชัย เอกวัฒนกิจ
พลาสมา
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
แบ่งปันเรื่องเล่า
ทิพย์เกษม เมฆจรูญ
เรื่องเล่า จากเพื่อนถึงเพื่อน
จันทร์ทิรา... เล่าเรื่อง / ชุติกร... เรียบเรียง
คนเด่นประจำฉบับ นักวิจัยระดับปริญญาเอก พิสิฐ อุบลศร
108 ปัญหาธาลัสซีเมีย
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ วิปร วิประกษิต และคณะ
ใบสมัครสมาชิกจุลสาร / ใบแสดงความจำนงเพื่อขอรับ
จุลสารโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

จุลสารชมรมฉบับที่ 29/2 (tf-magazine-46)
บรรณาธิการแถลง
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิปร วิประกษิต
สารบัญ
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตสำหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
อาจารย์ แพทย์หญิง ดร.เดือนธิดา ทรงเดช
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กลีบสไบ สรรพกิจ
คุยกับ....หมออรุณีเพื่อการดูแลธาลัสซีเมียแบบ 360o
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณี เจตศรีสุภาพ
การรับมือการแพร่ระบาด ของ COVID-19 สำหรับการดูแลคนไข้โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ดร. นายแพทย์ ศุภชัย เอกวัฒนกิจ
เมื่อผู้ป่วย..ธาลัสซีเมียมีไข้
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
เล่าเรื่อง...จากเพื่อนถึงเพื่อน
ชุติกร พูลทรัพย์
คนเด่นประจำฉบับ
กัลยรัตน์ เผื่อนโชติ
เรื่องเล่า...จากหมอเลือด
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิปร วิประกษิต
ใบสมัครสมาชิกจุลสาร/ใบแสดงความจำนงเพื่อขอรับ
จุลสารโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย